Naučne informacije u Srbiji

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" organizuje edukaciju doktoranata i mlađih istraživača u oblasti evaluacije, pristupa i korišćenja elektronskih izvora naučnih informacija. Višegodišnje iskustvo stečeno u interaktivnom radu sa polaznicima ovih kurseva sabrano je u knjizi "Naučne informacije u Srbiji" Dr Stele Filipi-Matutinović.

Dr Stela Filipi-Matutinović


Naučne informacije u Srbiji

Protok, dostupnost, vrednovanje


2. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Beograd, oktobar 2013. godine.