>>>
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/1409/
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/1409/
Политическая судьба Константинополя, балканскихъ народовъ и отношеніе ихъ къ Россіи и западно-европейскимъ государствамъ / составилъ Д-ръ И. Тамамшевъ, по своему сочиненію, изданному въ 1887 году въ Вѣнѣ,